خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار خزانه‌داری راهکار مالی دیدگاه، همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

این خبرگزاری خبرگزاریپیش از این نیز تجربه بهره برداری از نرم‌افزارهای حوزه مدیریت منابع انسانی، مالی و لجستیک دیدگاه را داشته است. در گام نخست این همکاری نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات،‌ حضور و غیاب و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی و نرم‌افزارهای قراردادها، حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات از راهکار مالی و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار، خرید و تدارکات‌، اموال و دارایی‌های ثابت از راهکار لجستیک را برای نصب و راه‌اندازی در ساختاری اداری و منابع انسانی خود، انتخاب کرده بود.
با انعقاد قرارداد همکاری چارگون و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 13000 پرسنل این مجموعه به جمع کاربران نرم‌افزارهای دیدگاه پیوستند.
مدیران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران این بار نیز نرم‌افزار خرانه‌داری راهکار مالی دیدگاه‌ در نظر دارند با بهره‌گیری از نرم‌افزار خزانه‌داری هرگونه رویداد دریافت و پرداخت در این مجموعه را  کنترل و مراکز عمده هزینه پروژه‌ها را نیز مدیریت کرد.

نرم‌افزار خزانه‌داری راهکار مالی دیدگاه
کاربرد مهم نرم‌افزار خزانه‌داری مدیریت انواع دریافت و پرداخت است که با قابلیت‌های متنوع خود نیازهای انواع کسب‌وکارهای بخش خصوصی (بازرگانی، تولیدی و خدماتی) را پوشش می‌دهد. مدیریت تنخواه گردان‌‌های شرکت و همچنین مدیریت تضامین نیز از طریق این نرم‌افزار قابل انجام است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

امکانات شاخص :

  • مدیریت رویدادهای دریافت و پرداخت شرکت‌ها یا شعب زیرمجموعه با استفاده از قابلیت خزانه‌های متفاوت
  • دریافت دستور دریافت و پرداخت و دستور اخذ و ارائه ضمانت‌نامه از نرم‌افزار قراردادها و نیز سایر نرم‌افزارهای خارج از دیدگاه
  • صدور سند حسابداری انواع رویدادهای مختلف نرم‌افزار خزانه‌داری با تنوع ترکیبی دلخواه
  • از طریق نرم‌افزار خزانه‌داری و با بهره‌گیری از پیوستگی و ارتباطش با سیستم بودجه در زمان ثبت هرگونه رویداد دریافت و پرداخت، قابلیت کنترل رویداد با پیش‌بینی بودجه ایجاد شده است. این قابلیت به گونه‌ای‌ست که حتی می‌توان مصارف مرتبط با مراکز هزینه و پروژه‌ها را نیز مدیریت کرد.

    اشتراک گذاری :