شرکت کارگزاری نماد شاهدان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و زیرساخت دیدگاه در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت کارگزاری نماد شاهدانبا خرید نرم‌افزار مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانیECE ، link در حوزه زیرساخت در نظر دارد تا ساختار سازمانی خود را مکانیزه و گردش اطلاعات و دسترسی به آنها را برای مدیران و کاربران خود بهینه کند.
لازم به ذکر است که طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فرم‌های پویا، فکس، نامه پست الکترونیک، پیش‌نویس و تعاملات شخصی در کنار هم و همچنین امکان تعریف گردش کار و انتساب مستندات مختلف به چرخه‌های از پیش تعیین‌شده نرم افزار مکاتبات دیدگاه را به یک زیرساخت قوی و کامل برای رفع کلیه نیازهای سازمان تبدیل کرده است.
گفتنی است؛ از سوی چارگون مدیریت این پروه به سرکار خانم شهرزاد فتاحی واگذار شده است.

اشتراک گذاری :