پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی در قالب تغییر نسل مولد نرم افزار BPMS همکاری خود را با شرکت چارگون گسترش داده است.

گسترش همکاری با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

به گزارش روابط عمومی چارگون، مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در زمینه‌های مختلف علمی– زیستی مانند کشاورزی، علوم پزشکی، دارویی و صنعتی کاربردهای ارزشمند است که آثار خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگی روزمره و درعرصه‌های گوناگون علمی، پژوهشی، اقتصادی، صنعتی اجتماعی و فرهنگی ظاهر ساخته است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان یک موسسه پژوهشی و به منظور انجام تحقیقات علمی – صنعتی و بویژه کاربردی، براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی تاسیس شد تا از یک سو در جهت نیل به اهدافی چون تحقیقات در زمینه‌های مختلف علوم زیستی، پزشکی، ‌ کشاورزی، دارویی و بیوتکنولوژی گام بردارد و از سوی دیگر، آموزش و تربیت متخصصان و محققان دانشگاههای کشور را به عهده گیرد. در حال حاضر، بیش از ۲۰۰ نفر در بخش‌های مختلف پژوهشی، اداری و خدماتی مرکز فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، تعدادی از متخصصان و پژوهشگران سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، از طریق انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک و برگزاری دوره‌های آموزشی با پژوهشگاه همکاری می‌کنند.

وب سایت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با آدرس http: //www. nigeb. ac. ir/ قابل دسترسی است.

اشتراک گذاری :