یکپارچگی نرم‌افزارهای مدیریت منابع انسانی دیدگاه و پوشش فرآیندها و نظام‌های حقوقی متنوع در دانشگاه به بهبود ساختار مالی و اداری و حذف عملکرد جزیره‌ای واحدهای دانشگاه، منجر شده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :