سیستم BPMS سیاست‌گذاری یکپارچه مدیریت منابع انسانی در هلدینگ ناصح را به ممکن کرده و بازخورد مثبت این شیوه مدیریت در بهبود شاخص‌ رضایت مشتریان بازتاب داشته است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :