مشارکت چارگون در طرح آموزشی HRIS دانشجویان مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :