نخستین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 97 ، اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری از این مجموعه نرم‌افزاری، برنامه‌ریزی شده‌اند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری آنها کمک کند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون، نخستین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از یکم تا نوزدهم اردیبهشت‌ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، اعطا می‌کند.
گفتنی است؛ کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده‌اند و از ابتدای اردیبهشت‌ تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سازمان‌های مشتری به تدریج برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

 

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/02/01مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00تشکیلاتمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/02مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/03پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/04مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/05پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی

راهبر

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/02/08حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
13:00 الی 16:00زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/02/09راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری

راهبر

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/02/10فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
13:00 الی 16:00مدیریت امواللجستیک
راهبر09:00 الی 13:001397/02/11مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/15حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/16مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/02/17راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/18  حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/02/19دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

اشتراک گذاری :