برگزاری نخستین دوره آموزش نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97

نخستین دوره کلاس‌های آموزشی مرکز مشاوره و آموزش چارگون برای کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی در سال 97 ، اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دوره‌‌های آموزش مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی بهره‌برداری سازمان‌های مشتری از این مجموعه نرم‌افزاری، برنامه‌ریزی شده‌اند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون به عنوان مجری برگزاری این دوره‌های آموزشی تلاش می‌کند تا با ارائه خدمات آموزشی متفاوت به کاربران، ضمن ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان به پویایی و بهر‌ه‌وری آنها کمک کند.
مرکز مشاوره و آموزش چارگون، نخستین دوره آموزشی نرم‌افزارهای دیدگاه را از یکم تا نوزدهم اردیبهشت‌ماه در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی، لجستیک، حسابداری مالی و نگهداری سرور برگزار خواهد کرد و به کلیه حاضران در این کلاس‌ها گواهینامه پایان دوره، اعطا می‌کند.
گفتنی است؛ کلاس‌های آموزشی مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سال 97 در 9 دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده‌اند و از ابتدای اردیبهشت‌ تا اواسط اسفندماه امسال با حضور کارشناسان و رابطین IT دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سازمان‌های مشتری به تدریج برگزار خواهند شد.

برنامه آموزشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

 

توضیحاتزمانتاریخموضوعحوزه

کارشناسان

راهبر

09:00 الی 12:001397/02/01مکاتبات(دیدگاه 5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00تشکیلاتمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/02مکاتبات(دیدگاه 4)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00نرم‌افزار آموزشمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/03پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/04مسئولین ثبت(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
13:00 الی 16:00انبار و حسابداری انبارلجستیک
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/05پرسنلی نهادها و سازمان‌های دولتیمنابع انسانی

راهبر

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/02/08حسابداری مالی+مغایرت بانکیمالی
13:00 الی 16:00زیرسیستم‌های ECE،فکس ایمیلاتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/02/09راهبر مکاتبات(دیدگاه4)اتوماسیون اداری

راهبر

کارشناسان

09:00 الی 12:001397/02/10فیچر شیفتی حضور و غیابمنابع انسانی
13:00 الی 16:00مدیریت امواللجستیک
راهبر09:00 الی 13:001397/02/11مرکز مدیریت اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/15حضور و غیابمنابع انسانی
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/16مسئولین ثبت (دیدگاه4)اتوماسیون اداری
راهبر09:00 الی 13:001397/02/17راهبر مکاتبات(دیدگاه5)اتوماسیون اداری
کارشناسان09:00 الی 12:001397/02/18  حقوق و دستمزدمنابع انسانی
راهبر09:00 الی 13:001397/02/19دوره راهبری سرورنگهداری سرور

 

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,