قابلیت‌های سیستم مدیریت فرآیند دیدگاه موجب شده‌ تا مدیران شرکت چگالش بتوانند علاوه بر بهینه کردن فرآیندهای موجود به طراحی و فرآیندهای جدید و نوآورانه در ساختار اداری نیز بیاندیشد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :