سر فصل ها

آموزش اتوماسیون اداری
کارشناسان
توضیحات مربوط به صفحه یادآوری تغییر رمز
صفحه رابط کاربری
کارتابل نامه‌های دریافتی، توضیح صفحه پیش‌نمایش نامه ارجاع و اختتام‌ها، امکانات راست کلیک روی نامه
آرشیو نامه‌های شخصی به‌هراه لغو اختتام
ارسال پیشنویس
کارتابل پیش‌نویس‌های دریافتی
کارتابل پیش‌نویس‌های ارسالی
تفویض اختیار، تعریف قوانین انتقال
مستندات و خروج از سیستم
پرسش و پاسخ
مسئولین ثبت
ثبت نامه دریافتی
تعریف سازمان‌های مرتبط
ثبت نامه ارسالی
جستجو و گزارش‌گیری نامه
نامه‌های درانتظار
فکس، ECE و ایمیل
 پرسش و پاسخ
3. رابط (مرکز مدیریت)
تنظیمات کلاینت، فایل تنظیمات و مدیریت URLهای مورد اعتماد
تعیین گروه کاربری
تعریف ساختار سازمانی
تعریف سازمان‌های مرتبط
گزارشات
گردش کار و گزارشات پویا
تعاریف اولیه مرکز مدیریت (عمومی و مکاتبات)
تعریف کاربران و تعریف دسترسی‌های کاربری
تعریف گروه‌های دسترسی کارمندی
نکته روز و لوگوی سازمان، تنظیمات عمومی (عمومی)، تنظیمات امنیتی دیدگاه، رابطه سازمانی اتوماتیک، جزئیات
محدوده دسترسی
تعیین گروه کارمندی
تعریف سمت‌ها و تخصیص سمت به کاربر
مدیریت آرشیو فایل‌ها
لایسنس و تنظیمات دیدگاه همراه
تنظیمات عمومی (مکاتبات)
طراحی الگوی نامه، رسید و امضاء و ورود آنها در نرم‌افزار
3. رابط (مکاتبات)
صفحه رابط کاربری
آرشیو نامه‌های شخصی به‌هراه لغو اختتام
ثبت نامه ارسالی
فکس، ECE و ایمیل
کارتابل نامه‌های دریافتی، توضیح صفحه پیش‌نمایش نامه
ارسال پیشنویس
ارجاع و اختتام‌ها، امکانات راست کلیک روی نامه
کارتابل پیش‌نویس‌های دریافتی
ثبت نامه دریافتی
جستجو و گزارش‌گیری نامه
تفویض اختیار، تعریف قوانین انتقال مستندات و خروج از سیستم
کارتابل پیش‌نویس‌های ارسالی
تعریف سازمان‌های مرتبط
نامه‌های در انتظار
توضیحات وظایف مدیران ارشد شامل کارتابل پیشنویس‌ها و نامه‌های دریافتی
پرسش و پاسخ

 

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
درخواست دموی نرم افزارهای دیدگاه در بستر وب و موبایل
درخواست دموی نرم افزارهای دیدگاه در بستر وب و موبایل

اشتراک گذاری :