سرفصل های دوره

آموزش اطلاعات سیستم شیفتی حضور و غیابدر صورت داشتن گزارشات ریپورت سرور آموزش دریافت گزارشات.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
پرسنلی
 کاربر
دوره کاربری نرم افزار پرسنلی
آرشیو اطلاعات پرسنل
آرشیو فرمهای استخدامی
صدور حکم انفرادی
صدور حکم گروهی
صدور پیش حکم
آرشیو پیش حکم
آرشیو احکام و نحوه کاربری آن
الگوی احکام ونحوه کاربری آن
ترفیع و انتصاب
آموزش نحوه گزارش‌گیری از گزارشات سیستم پرسنلی
آرشیو احکام و نحوه کاربری آن
آموزش فرآیندهای گردش احکام
آرشیو سوابق انضباطی
ادمین پرسنلی
بررسی تعاریف اطلاعات پایه و سازمان
تنظیمات نرم افزار پرسنلی
مدل تکمیلی اطلاعات و نحوه ایجاد فیلد تکمیلی
ایجاد فراخوان
ارسال فرخوان و آرشیو آن
ساخت و گزارشات سیستم پرسنلی
الگوی احکام
فرآیند گردش حکم
ترفیع و انتصاب
ابلاغیه
کانورت اطلاعات
آیتم های حکمی و احکام
بررسی آیتم‌های محاسباتی
نحوه ایجاد آیتم‌های محاسباتی
ایجاد نسخه چاپی احکام و  نحوه بوکمارک‌‌گذاری
الگوهای احکام
صدور حکم
فرآیند گردش حکم
گزارش‌گیری از آیتم‌های حکم
دوره پیشرفته نرم افزار پرسنلی
بررسی و رفع جابه جایی در نسخه چاپی
بوکمارک گذاری نسخه چاپی
بوکمارک گذاری آیتم های حکمی در نسخه چاپی
نحوه آپلود و دانلود نسخه چاپی در دیدگاه
ایجاد الگوی حکم و درج نسخه چاپی در الگو
حضور و غیاب
آموزش ادمین و مرکز مدیریت
آموزش تعاریف اولیه مرکز مدیریت و نحوه تعریف کاربر
آموزش تعریف و ادغام اشخاص شناسایی شده
آموزش ساختار و نحوه ایجاد سمت و واحد جدید
آموزش نحوه تخصیص کاربر به سمت در ساختار
آموزش تعریف گروه‌های دسترسی و تعیین دسترسی‌های سمت‌ها
آموزش تعریف اطلاعات پایه سیستم حضور و غیاب
آموزش ورود اطلاعات شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و گروه‌های کاری و ویژگی‌ها
آموزش تعریف قوانین ماهانه و روزانه و بازه
آموزش تعریف فرمت فایل دستگاه کارت ساعت و کانورت اطلاعات تردد
آموزش تعریف دستگا‌ه‌های کارت ساعت و مدیریت آنها
آموزش کانورت اطلاعات شرایط کاری و مانده مرخصی و گروه ماموریت
آموزش کنسول نگهبانی
آموزش ساخت گزارشات پیشرفته و عملکردی
آموزش روال گردش درخواست‌ها از منوی پیشخوان
دوره کاربری حضور و غیاب
دوره پیشرفته حضور و غیاب
آموزش ساختار سازمان
ساخت رابط سازمانی اتوماتیک و راه‌های رفع مشکل عدم نمایش دسترسی‌های منوی پیشخوان
آموزش مسئول نرم‌افزار حضور و غیاب
آموزش تعریف اطلاعات پایه نرم‌افزار
آموزش تعریف گروه اضافه‌کاری، کسرکاری، تعطیل کاری، ناهاری، ایاب و ذهاب و دسته بندی‌های کارمندی
آموزش ورود اطلاعات شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و گروه‌های کاری و ویژگی‌ها
آموزش تعریف قوانین ماهانه و روزانه و بازه
آموزش تعریف فرمت فایل دستگاه کارت ساعت و کانورت اطلاعات تردد
آموزش تعریف دستگا‌ه‌های کارت ساعت و مدیریت آنها
آموزش ساخت گزارشات پیشرفته و عملکردی
آموزش تنظیمات عمومی
آموزش اصلاح اطلاعات کارکرد و آرشیو مربوطه
آموزش گزارشات
آموزش ورود اطلاعات شیفت‌ها و تقویم‌های کاری و گروه‌های کاری و ویژگی‌ها
آموزش تعریف فرمت فایل دستگاه کارت ساعت و کانورت اطلاعات تردد
آموزش استخراج و درج اطلاعات فایل اکسل ورود و خروج
آموزش تعریف و آرشیو انسداد درخواست و تایید دوره
آموزش تعریف ماموریت و آرشیو‌های مربوطه
آموزش تعریف مرخصی و ماموریت و آرشیو‌های مربوطه
آموزش نحوه ثبت درخواست مرخصی و آرشیوهای مربوطه
آموزش کانورت اطلاعات شرایط کاری،مانده مرخصی و گروه ماموریت
آموزش راهبر پوشش اتوماتیک غیبت
آموزش  گزارشات
آموزش منو پیشخوان (در صورت درخواست مشتری)
آموزش نحوه ثبت درخواست مرخصی دستی و اتوماتیک
آموزش نحوه ثبت درخواست ماموریت دستی و اتوماتیک
آموزش نحوه ثبت شرح ماموریت
آموزش نحوه ثبت درخواست اضافه‌کاری دستی و اتوماتیک
آموزش نحوه ثبت درخواست رفع تاخیر
آموزش نحوه ثبت درخواست فراموشی کارت دستی و اتوماتیک
آموزش نحوه ثبت درخواست اصلاح ورود و خروج
آموزش محاسبه حضور و غیاب شخصی و گزارش‌گیری از عملکرد شخصی
آموزش اصلاح اطلاعات عملکرد دوره‌ای
آموزش محاسبه حضور و غیاب شخصی و محاسبه حضور و غیاب پرسنل زیر مجموعه
آموزش نحوه امضا حکم ماموریت پرسنل
آموزش اعمال نظر‌دسته‌ای درخواست‌ها
آموزش نحوه ثبت درخواست‌های مرخصی، ماموریت، اضافه‌کاری، اصلاح ورود و خروج و فراموشی کارت
آموزش منوی گزارشات شخص
آموزش نحوه تفویض اختیار کارتابل
آموزش تعریف شیفت‌های کاری و تقویم‌‌های شیفتی و گروه ویژگی‌ها و تقویم روزهای ارفاقی‌افزایشی شیفتی
آموزش گزارش تحلیل شیفت
آموزش فیلد‌های محاسباتی و گروه تقویم‌های شیفتی و انواع بازه زمانی شیفتی
آموزش تعریف مرخصی براساس تعریف شیفتی
حقوق و دستمزد
دوره کاربری حقوق و دستمزد
دوره پیشرفته حقوق و دستمزد
تعریف الگوی سند حسابداری حقوق
تعریف الگوی کدحساب با توجه به نگاشت کدهای مالی
آموزش ترازی سند حسابداری حقوق
تبدیل به سند مالی و رفع خطاهای احتمالی
تعریف آرتیکل های سند حسابداری حقوق
کارگاه صدور سند حسابداری حقوق
تعاریف اولیه (تعاریف سازمان و قانونی)
فرمول های محاسباتی(فرمول و جدول)
تخصیص اطلاعات حقوقی پرسنل و فیلد تکمیلی
تعریف و ویرایش الگو های محاسباتی عادی و میان‌دوره
تایید پرداخت احکام
درج اطلاعات کارکرد از نرم‌افزار حضور غیاب
درج و استخراج اطلاعات کارکرد از طریق فایل اکسل
اصلاح و ویرایش اطلاعات کارکرد
تعریف وام و ویرایش آن
تعریف پس انداز و ویرایش آن
تعریف پرداخت دوره‌ای و موردی
تعریف و پرداخت ماموریت‌ها
محاسبات حقوق عادی و میاندوره(همراه با معوقه)
ساخت ستون ترکیبی و ویرایش آن
ساخت گزارش پویا محاسباتی و ویرایش آن
اخذ گزارشات مورد نیاز سازمان
اخذ خروجی های مورد نیاز سازمان شامل دیسکت بیمه ،مالیات ،بانک ،درخواست وجه ،نماینده سند ، بازنشستگی و غیره
آموزش آیتم های ترکیبی جهت صدور سند حسابداری
آموزش الگوی سند حسابداری
آموزش تعریف کد حساب در هر دو حالت (نرم‌افزار حسابداری مالی فعال یا خیر)
آموزش صدور سند مستقیم یا فایل اکسل
آموزش تعریف کد حساب در هر دو حالت (نرم‌افزار حسابداری مالی فعال یا خیر)
سایر موارد(رندینگ، حداقل حقوق تعریفی و …)
تعریف فرمول‌های سنوات
آموزش انجام محاسبه سنوات
تهیه گزارش سنوات

 

اشتراک گذاری :